มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการน้ำในเขตโครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาล่มน้ำชีตอนกลาง ได้แก่ การจัดทำแผนจัดสรรน้ำและ แผนการเพาะปลูกพืช ประจำช่วงฤดู ของโครงการส่งน้ำฯและบำรุงรักษา ประกอบ ด้วยสภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ รวมทั้งแผนการบริหารจัดการน้ำให้กับทุก กิจกรรมการใช้น้ำ การให้ความช่วยเหลือในระยะก่อน - ระหว่าง - หลังเกิด สภาวะ วิกฤติ พร้อมทั้งแผนการเพาะปลูกพืชในเขตชลประทาน ของโครงการส่งน้ำฯ โดยแบ่งออกเป็น 3 สายงาน ดังนี้
1. งานธุรการและประสานงาน
- ด้านเอกสาร ได้แก่ เอกสารลงรับ เอกสารเวียน เอกสารบุคลากร เอกสารฝจน.
- ด้านประสานงาน ได้แก่ ประสานโครงการฯ ประสาน ชป. ประสานหน่วยงานราชการ ประสานยุวชลกร ประสานจัดตั้งกลุ่ม ประสานการประชุม
- ด้านดำเนินการ ได้แก่ จัดทำเอกสารประสานงาน จัดทำเอกสารในฝ่าย จัดทำเอกสารบุคลากร ควบคุมการเงินบัญชี ดำเนินการประชุม ดำเนินการจัดเก็บแฟ้ม การรับแฟกส์ ส่งแฟกส์ วิทยุ หนังสือออก
2. งานเกษตรกรกับการมีส่วนร่วมและงานบริหารที่ราชพัสดุ
- ด้านเกษตรกรกับการมีส่วนร่วม ได้แก่ การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน การอบรมยุวชลกร การประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ
- ด้านบริหารที่ราชพัสดุ ได้แก่ การรายงานบุกรุกที่ราชพัสดุ การรายงานการใช้ครุภัณฑ์ การขออนุญาตก่อสร้างในที่ราชพัสดุ การขออนุญาตการใช้น้ำชลประทาน
- ด้านสารสนเทศและอื่นๆ ได้แก่ สารสนเทศฝ่ายจัดสรรน้ำ KM (องค์ความรู้) คุณภาพน้ำและตัวอย่างน้ำ ความรู้ด้านการมีส่วนร่วมและที่ราชพัสดุ
3. งานสถิติและการจัดสรรน้ำแะระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
- ด้านบริหารจัดการน้ำ ได้แก่ การรายงานอุตุอุทกรายวัน การรายงานการเกษตรรายสัปดาห์ การรายงานบริหารจัดการน้ำรายเดือน การรายงานสถานีสูบน้ำรายเดือน ความรู้ NPM
- ด้านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่(NPM) ได้แก่ RBM PMQA KPI การควบคุมภายใน ดรรชนีค่าตัวชี้วัด

 
           
   
           
   
           
   
           
   
      กรมอุตุนิยมวิทยา เช็คเส้นทางเดินพายุ  
   
  สถานการณ์น้ำแม่น้ำชี ระบบงานสราบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อุทกวิทยา สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่  
           
           

 

 
 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง
128 ม.4 ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 45000
Tel : 043-611186 
FAX : 043-611186

 
จัดทำโดย.... ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง