มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนงานวิศวกรรมควบคุมงบประมาณของ โครงการพิจารณาความเหมาะสมในการปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการ ได้แก่ งานปรับปรุง ระบบชลประทานงานซ่อมแซมระบบชลประทาน งานขุดลอกคลองระบายน้ำ คลองส่งน้ำที่ อยู่ในพื้นที่ของโครงการพิจารณาสำรวจออกแบบงานปรับปรุงโครงการเบื้องต้นเก็บรวบ รวมข้อมูลรายละเอียดเพื่อจัดทำรายงานสภาพงานวิศวกรรมของเขื่อนหรืออาคารประตูระบายน้ำฝายรวมทั้งตรวจสอบติดตามประเมินงานเพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบเสนอสำนักชลประทาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยได้แบ่งออกเป็น 3 หน่วยคือ
1. งานแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่ในการจัดทำงบประมาณประจำปีของโครงการฯ ควบคุมการใช้เงินงบประมาณ จัดทำรายงานความก้าวหน้าของงานตามที่รับงบประมา
2. งานวางแผนปรับปรุงและซ่อมแซม มีหน้าที่ดำเนินการวางแผนปรับปรุงบำรุงรักษา ซ่อมแซม วางแผน จัดหาวัสดุเพื่อการก่อสร้างซ่อมแซมให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับ ตรวจสอบ ติดตามผลงานก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาและซ่อมแซม จัดทำประวัติอาคารชลประทานในเขตโครงการฯ และตรวจสอบสภาพอาคารประจำปี
3. งานสำรวจ มีหน้าที่ในการสำรวจภูมิประเทศ เช่น การจัดทำแผนที่ผังบริเวณ

 
           
   
           
   
           
   
           
   
      กรมอุตุนิยมวิทยา เช็คเส้นทางเดินพายุ  
   
  สถานการณ์น้ำแม่น้ำชี ระบบงานสราบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อุทกวิทยา สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่  
           
           

 

 
 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง
128 ม.4 ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 45000
Tel : 043-611186 
FAX : 043-611186

 
จัดทำโดย.... ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง