1. งานธุรการ
2. งานบัญชีและการเงิน
3. งานพัสดุ
4. งานเจ้าหน้าที่
5. งานรักษาความปลอดภัยอาคารและรักษาบริเวณโครงการฯ
6. งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. งานประชาสัมพันธ์
8. งานบริการอื่นๆ
9. งานอื่นๆ ตามที่หัวหน้าโครงการมอบหมาย

 
           
   
           
   
           
   
           
   
      กรมอุตุนิยมวิทยา เช็คเส้นทางเดินพายุ  
   
  สถานการณ์น้ำแม่น้ำชี ระบบงานสราบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อุทกวิทยา สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่  
           
           

 

 
 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง
128 ม.4 ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 45000
Tel : 043-611186 
FAX : 043-611186

 
จัดทำโดย.... ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง