ประวัติโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลางได้รับอนุมัติจาก ก.พ. แต่งตั้งให้เป็นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเลขที่ นร1008.3.2/245 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2551 เรื่องการกำหนดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาใหม่ และคำสั่งกรมที่ 103/2551 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 เรื่องการกำหนดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพิ่มใหม่

                   มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน ควบคุมตรวจสอบ และดำเนินการส่งน้ำและบำรุงรักษาในเขตพื้นที่ของโครงการ ประกอบด้วยอาคารชลประทานขนาดกลาง ขนาดเล็ก คลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ ควบคุมการจัดสรรน้ำ การปรับปรุงซ่อมแซมระบบการส่งน้ำและระบบการระบายน้ำ ที่สามารถส่งน้ำแก่พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการฯ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับน้ำท่า น้ำฝน คุณภาพของน้ำ ลักษณะของดินที่มีความเหมาะสมไว้สำหรับเพื่อการเพาะปลูกพืชต่าง ๆ ควบคุมและบริหารงานทั่วไปด้านธุรการ การเงิน การพัสดุ ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูก เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค ข้อขัดแย้งในเรื่องของการใช้น้ำ ตลอดจนให้คำแนะนำและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการส่งน้ำ การซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานแก่เกษตรกรผู้ใช้น้ำ ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรให้รู้จัดใช้น้ำอย่างถูกวิธี บริหารงานประตูน้ำของแต่ละโครงการฯ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ที่ตั้งหัวงานโครงการ

เขื่อนร้อยเอ็ด บ้านดอนวิเวก ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด พิกัด 48 QTU 712879 ระวางที่ 5741 II พื้นที่ชลประทาน 121,973 ไร่ มีขอบเขตรับผิดชอบ แบ่งเป็น ฝ่ายส่งน้ำฯ ออกเป็น 4 ฝ่าย

วิสัยทัศน์กรมชลประทาน

พันธกิจ

1. พัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำ ให้สมดุลและเพียงพอ
2. บริหารจัดการน้ำที่มีคุณภาพดีให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นธรรม
3. ให้ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ในกระบวนการและบริหารจัดการน้ำทุกระดับอย่างบูรณาการ
4. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
5. รักษาพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทาน

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาแหล่งน้ำให้ทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอ
2. การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
3. การป้องกันและบรรเทาภัยทางน้ำ

 
           
   
           
   
           
   
           
   
      กรมอุตุนิยมวิทยา เช็คเส้นทางเดินพายุ  
   
  สถานการณ์น้ำแม่น้ำชี ระบบงานสราบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์อุทกวิทยา สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่  
           
           

 

 
 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง
128 ม.4 ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 45000
Tel : 043-611186 
FAX : 043-611186

 
จัดทำโดย.... ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง